מדיניות פרטיות

תנאי מדיניות פרטיות אלו יחולו על כל שימוש בפלטפורמות החברה (לרבות אתר החברה https://www.duckadmey.co.il, אפליקציה, מדיה חברתית וכדו') ו/או רכישה של שירותים או מוצרים של החברה שתתבצע בפלטפורמות החברה ו/או בכל אופן אחר. הגלישה בפלטפורמות החברה ו/או הרכישה באמצעותן ו/או באמצעים אחרים של שירותי ומוצרי החברה וכן כל שימוש אחר בפלטפורמות החברה, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או המשתמש ו/או הרוכש (להלן: "המשתמש") לתנאי מדיניות הפרטיות.


איזה מידע אנחנו אוספים?
במסגרת השימוש בפלטפורמות החברה ושירותי החברה, יתבקש המשתמש לפתוח חשבון משתמש במסגרת זו יתכן ויתבקש המשתמש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני, סיסמא ושם ומשתמש, מין ותאריך לידה (להלן: "מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). משתמש שימסור את פרטיו כאמור, נותנן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה. ויודגש החברה אינה אוספת מידע אישי ללא הסכמתו הוולונטרית של המשתמש.

בנוסף, במהלך שימוש המשתמש בפלטפורמות החברה יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש, הרגלי גלישתו בפלטפורמות החברה, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו בפלטפורמות החברה, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו, כתובת ה – IP שלו, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: "מידע כללי" ו/או "מידע לא מזהה").

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את המשתמש למסור כל מידע ולגלוש בפלטפורמות החברה ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו בפלטפורמות החברה הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין. יודגש כי יתכן ולגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש בפלטפורמות החברה ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע. 


למה אנחנו אוספים את המידע? ומה אנחנו עושים איתו?
לצורך שימוש המשתמש בשירותים ותכנים שונים המוצעים בפלטפורמות החברה.

לצורך שיפור, תפעול ופיתוח פלטפורמות החברה לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו לחברה לשפר את תכניות ומבניהן של פלטפורמות החברה לנוחיות ושימושיות המשתמש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש בפלטפורמות החברה. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, הענקת שירותי דיוור ישיר לשותפיה העסקיים בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או הודעות PUSH ו/או Facebook ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים, כמפורט להלן.

המשתמש יעשה שימוש בפלטפורמות החברה לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד ומתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, בהתאם לטופס ההרשמה. 


העברת מידע לצד שלישי
החברה תעביר את המידע האישי לצד שלישי רק באחד מהמקרים המפורטים להלן:

• על פי בקשתו של המשתמש.

• לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

• בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין החברה למשתמש.

• העברת מידע לכל גוף קשור לחברה ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול פלטפורמות החברה ו/או השירותים הניתנים באמצעותן לגוף אחר.

• אם המשתמש עושה שימוש בפלטפורמות החברה לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים ו/או בניגוד לתקנון ותנאי השימוש, או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לחברה, קניינה וטובתה.

• בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי

מובהר כי החברה לא תהיה מוגבלת בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקול דעתה הבלעדי.


הסכמות המשתמש. זכות עיון, עדכון והסרה
כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות פלטפורמות החברה, הן במסגרת הרישום ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים דרך פלטפורמות החברה, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המשתמש בפלטפורמות החברה ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

המשתמש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של החברה ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת adam@produck.co.il.co.il יצוין, כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע לא תמנע שימוש במידע שאינו אישי כמוגדר לעיל .

 

עוגיות – Cookies וטכנולוגיות דומות 
לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של המשתמש בפלטפורמות החברה, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע בפלטפורמות החברה, על מנת לאפשר למשתמש שימוש נוח וקל יותר בפלטפורמות החברה, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את הפלטפורמות החברה לצרכי והעדפות המשתמש ולשם פעילות אבטחת מידע, החברה עושה ואו תעשה שימוש ב"עוגיות (Cookies) , Pixels, Tags, Clear Gifs, Web Beacons וטכנולוגיות דומות.

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי החברה באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך בפלטפורמות החברה במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לפלטפורמות החברה לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמות החברה, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

לאותם צרכים (כולל פרסום מותאם אישית) החברה עושה שימוש גם בכלים ובעוגיות של צדדים שלישיים לרבות של חברות Google ו- Facebook, לרבות:

• Google Analytics, Tag Manager and Firebase

• Facebook Pixel

אתה יכול לברר עוד מידע ולשלוט במידע אשר חברות אלו אוספות עליך ע"י ביקור בקישורים המפורטים להלן. 

https://www.facebook.com/policies/cookies

https://policies.google.com/technologies?hl=en

 

תשומת ליבך כי המידע הנאסף על באמצעות חבורת עלו עשוי להשמר במאגרי המידע מחוץ לישראל.

 

פרסומות בפלטפורמות החברה וקישורים חיצוניים
החברה מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, החברה מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות בפלטפורמות החברה. במסגרת זו יתכן ויצפה המשתמש בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של החברה או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות המשתמש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב המשתמש. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי המשתמש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של פלטפורמות חברות אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של החברה. אם המשתמש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והחברה אינה אחראית בשום אופן לתכנים /ו/או פרסומים אלו.


אבטחת מידע
החברה מיישמת לגבי פעילותה בכלל ובפלטפורמות בפרט מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגריהמידע ופלטפורמות החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

החברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום של המשתמשים. סליקת התשלומים באתר מתבצעת באמצעות חברת טרנזילה ו/או PayPal בדף סליקה מאובטח במפתח הצפנה EV SSL והעומד בתקן אבטחהPCI DSS Level-1.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם בפלטפורמות החברה. המשך השימוש שלך בפלטפורמות החברה ייחשב כראיה להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונו.